Deklaracja dosępności

Deklaracja Dostępności :     OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności dotyczy tylko strony podmiotowej http://bip.seniorplusstodolykolonie.pl/

Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach-Koloniach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Dziennego Domu „Senior+ http://bip.seniorplusstodolykolonie.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2019r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 04-02-2022r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

*część plików nie jest dostępnych cyfrowo

*nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Wygląd

Dokładamy  wszelkich starań aby witryna :  http://bip.seniorplusstodolykolonie.pl/, była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie. Dzięki zastosowaniu B-Accessibility(ikona w prawym górnym rogu strony:  Zmniejsz-Powiększ- Kontrast-Jasne MENU- Szary- Reset Kontrast-Keyboard Navigation-Odnośniki Linki).Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis  został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 04-02-2021. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny. Osobą do kontaktu jest kierownik jednostki pani Aneta Zając, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować  można  się także   dzwoniąc   na   numer   telefonu : + 48 501 313 167.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach-Koloniach

Stodoły-Kolonie 54

27-532 Wojciechowice

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna

INFORMACJE OGÓLNE:

Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach-Koloniach znajduje się w pomieszczeniach Spółdzielni Kółek Rolniczych, Stodoły-Kolonie 54, 27-532 Wojciechowice.

Opis dostępności nieruchomości:

Wejście do Dziennego Domu „Senior+” w Stodołach-Koloniach znajduje się na poziomie Zero, z łagodnym  najazdem dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe ,otwierają się na zewnątrz, mają odpowiednią szerokość dla wózków inwalidzkich oraz innych urządzeń niezbędnych do poruszania się dla osób niepełnosprawnych.  Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości.

drzwi

drzwi2

Łazienka jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

drzwi3

Parking znajdujący się przed budynkiem.

Dla bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych ,nad drzwiami wyjściowymi z każdej sali Dziennego Domu „Senior+”, znajdują się oprawy oświetlenia ewakuacyjnego ,które w razie braku prądu, pożaru lub innych nieszczęśliwych wypadków promieniują pulsacyjnym światłem.

Prawo do wstępu z psem asystującym na teren całej jednostki jest zapewniony.

W najbliższym czasie zaplanowane  jest oznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjna:

Każda osoba może kontaktować się  z pracownikami Dziennego Domu „Senior+” przez: telefon,

e-mail, SMS, MMS, Massengera i stronę w portalu społecznościowym FB . Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w jednostce będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Podstawa Prawna:

1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzja wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności” opublikowana przez Ministerstwo Cyfryzacji – wersja  1.5 uwzględnia zmiany z 11.02.2020 r.

Z dniem 04.02.2021 strona została dostosowana do standardów WCAG2.1. w związku z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

 

 

Osoba odpowiedzialna

Autor: Michał Polak
Odpowiada: Michał Polak
Wytworzył: Michał Polak